Informacje o kierunku „Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego”

Wydział Transportu wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w ramach programu Nerw 2 uruchomił międzywydziałowe stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego. Studia dedykowane są dla absolwentów studiów I stopnia kierunków Transport oraz Budownictwo.

Zapraszamy do zapoznania się z:

planem studiów kierunku (pdf, 65,73 kB)
efektami kształcenia (pdf, 223,80 kB)
sylwetką absolwenta (pdf, 40,49 kB)

oraz z zasadami rekrutacji.

 

Obecnie przeprowadzana jest rekrutacja na studia rozpoczynające się od 01.10.2022 roku. Kandydaci rejestrują się w systemie internetowym, do którego link będzie podany na stronie: www.bps.pw.edu.pl. Zgłoszenia internetowe kandydatów oraz dostarczenie wymaganych dokumentów na studia będą przyjmowane w terminie od 02 do 29 sierpnia 2022 r. w Dziekanacie Wydziału Transportu (gmach Nowej Kreślarni, ul. Koszykowa 75, pokój 112) w godz. 9.00-15.00.

 
Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Transportu:
  • CV (życiorys),
  • zaświadczenie o ukończeniu studiów z oceną ze studiów obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku*, 
  • poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem lub równoważnym dokumentem*,
  • do wglądu dokument potwierdzający tożsamość kandydata (dowód osobisty lub paszport),
  • 2 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
  • podpisane oświadczenie uczestnika projektu NERW

 

* nie dotyczy kandydatów aplikujących na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia
   na WIL lub WT i zostali przyjęci na studia w procesie rekrutacji na PW nie wcześniej niż
   w roku akademickim 2014/2015.