Zostań Asystentem na Wydziale Transportu - Zakład PBUT

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta w Zakładzie Podstaw Budowy i Urządzeń Transportowych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 poz. 478 t.j).

Od kandydatów wymagane są:

 • ukończenie studiów wyższych na kierunku transport lub pokrewnych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera lub równoważnego;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego umożliwiająca samodzielne korzystanie z literatury fachowej oraz redakcję tekstów publikacyjnych;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością Zakładu Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki w zakresie modelowania systemów transportowych i logistycznych, a także optymalizacji tych systemów;
 • znajomość specyfiki inżynierii transportu (w szczególności transportu samochodowego, transportu kolejowego oraz transportu wewnętrznego i magazynowania);
 • umiejętność programowania;
 • znajomość programów komputerowych w zakresie aplikacyjnych zastosowań w badaniach i modelowaniu systemów transportowych: PTV VISUM, Matlab, Statistica, FlexSim;
 • gotowość do poprowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim oraz angielskim w zakresie zagadnień związanych z profilem kształcenia zakładu Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 poz. 478 t.j) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie:
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej;
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 poz. 478 t.j.).

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 13.08.2021 r. w Biurze Dziekana Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 75, gmach Wydziału Transportu, 00 662 Warszawa, tel. 22 234 7311. Bliższych informacji udziela: p. Alicja Zagrajek w Biurze Dziekana.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.08.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.