Deklaracja dostępności

Politechnika Warszawska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wt.pw.edu.pl.

Politechnika Warszawska jest w trakcie realizacji projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”. W ramach Zadania nr 6 „Poprawienie dostępności narzędzi informatycznych wykorzystywanych w PW” przygotowana zostanie nowa Strona Główna oraz szablony stron dla pozostałych jednostek, które będę spełniały wymagania ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zgodnie z harmonogramem projektu Zadanie nr 6 zostanie zakończone do końca 2021 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Data publikacji strony internetowej: 1998
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
  • Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,
  • Niektóre elementy strony nie wyświetlają się prawidłowo na urządzeniach mobilnych,
  • Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo,
  • Niektóre elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie / karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym,
  • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie),
  • Strona posiada linki wyróżniane tylko podkreśleniem,
  • Strona nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 25.09.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z

Biuro Dziekana Wydziału Transportu
Olga Sobiepanek

Tel: 22 234 61 24

e-mail: olga.sobiepanek@pw.edu.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych

email: niepelnosparwni.bss@pw.edu.pl

telefon I: (22) 234 1315,

telefon II: 695 910 787

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ciągi komunikacyjne na terenie Politechniki umożliwiają dojazd do Wydziału Transportu osobom na wózkach inwalidzkich lub w pojazdach. W nowym skrzydle na każdej kondygnacji w korytarzach ogólnie użytkowanych znajdują się oznaczone toalety dla osób niepełnosprawnych. Wyposażone są w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku. Są one większe niż toalety standardowe oraz posiadają ergonomiczne uchwyty. Na drzwiach toalet oraz pozostałych pomieszczeniach w przestrzeniach wspólnych (korytarze, ciągi piesze) zastosowano oznaczenia alfabetem Braille'a. Przed nowym skrzydłem Wydziału znajduje się platforma pionowa umożliwiająca wjazd osobom na wózkach wjazd do wejścia głównego budynku. Winda wewnętrzna w nowym skrzydle Wydziału przystosowana jest wielkością do potrzeb osób poruszających się na wózkach; przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem, usytuowanym niżej niż standardowa wysokość. Windy posiadają głośniki, przez które dostarczana jest informacja, na jakim poziomie się zatrzymały, przyciski oznaczone są w języku Braille'a – dogodne dla osób niedowidzących. Istnieje możliwość dostania się na poziom -1 do starego skrzydła Wydziału wejściem z terenu Politechniki (od ulicy Koszykowej) na wózku inwalidzkim po wezwaniu portiera i skorzystania ze schodołazu. Po otrzymaniu zgłoszenia Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Na terenie Wydziału Transportu znajduje się krzesło ewakuacyjne dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku Wydziału znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W Działach Przyjęć znajdują się dyżurne wózki inwalidzkie do użytku przez osoby niepełnosprawne.